loader

25 Temmuz 2024

Vizyon & Misyon

Federasyonun amacı, endüstriyel ve sanatsal her türlü seramik, porselen, refrakter malzemesi ve bunların hammaddelerinin üretim, satış ve pazarlaması işi ile iştigal eden Derneklerin; 

Ortak ekonomik,sosyal ve teknik sorunlarına çözüm aramak, ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknik üretim çabalarını desteklemek, 

Aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak, 

Ürün ve faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak, 

Sektörün ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve ticari gelişimini sağlayacak kurum, konsorsiyum, ortaklık ve toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak ve desteklemek, 

Sektörün üretim ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak, 

Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak, 

Küresel rekabet koşullarında üyelerinin rekabetçi biçimde yapılanmaları için işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara dönük faaliyetleri organize ederek uluslararası pazarlarda Türk Seramik sanayiinin etkinliğini artırmak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir. 

Federasyonun çatısı altında temsil edilen tüm alt sektörlerde gerek yurt içinde üretilen, gerek ise dış alım yolu ile ülkeye getirilen her türlü ürün ve ikame malzemenin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik eder. TSEK ile işbirliği yapar. Gerektiğinde standart tespiti yapabilecek laboratuar ve benzeri tesisler kurar. 

Üyeleri ve/veya mensubu oldukları kuruluşlar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük eder; istemeleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar. 

Üye ve/veya mensubu bulundukları kuruluşların hammadde, enerji, kredi, iş gücü temini, teknoloji ve metot geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur. 

Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirir; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük eder. 

Üyeleri tarafından temsil edilen alt sektörler için üretim ve kalite deney normları ve pazarlama yöntemleri üzerinde yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yapmak üzere AR-GE laboratuarı ve Seramik Enstitüsü gibi birimler oluşturur veya bu yöndeki girişimlere katılır, destek olur. 

Teknolojik gelişmeleri izler ve bunları süratle üyelerine duyurur. 

TTK ve İş etiği uyarınca üyeleri aleyhine açıkça haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır; icabında yasal yollara gider. 

Sektör ve tüm alt sektörlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek üyelerine duyurur. Bu konularda bilgi depolar ve sistematik bilgi arşivleri oluşturur. Rayiçler, birim fiyatlar ve fiyat analizleri üzerinde gerekli araştırmaları yaparak üyelerine bildirir. 

Yurt içi ve yurt dışında sektör ürünlerinin kullanımının teşviki, pazar payının artırılması amacına yönelik olarak ortak tanıtım ve reklam yöntemleri geliştirir; bu amaçla sponsorluk da dahil etkin çalışmalar yapar. 

Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Ayni amaçla yurt dışında ve içinde kurulmuş, Birlik ve konfederasyonlara üye olabilir. 

Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir. Dergi, bülten, kitap broşür çıkarabilir. Sergi ve fuar düzenleyebilir ve yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir. 

Münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.